3/2008. (I. 11.) FVM RENDELET

2008-01-14 | www.fvm.hu
3/2008. (I. 11.) FVM RENDELET

3/2008. (I. 11.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 57. § (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) A szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
"b) fajtaváltás: egy vagy két borpiaci évre ütemezetten az adott ültetvényben az intézkedést megelőzően termesztett fajta érvényes telepítési engedéllyel történő cseréje más fajtának vagy a korábbi fajta vírustesztelt klónjának vagy klónkeverékének telepítésével, illetve átoltásával,"
(2) Az R. 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
"d) tőkepótlás: az ültetvényszerkezetnek megfelelő tőkeállomány helyreállítása az ültetvényben meglévő szőlőfajtával legfeljebb egy borpiaci év alatt, az ültetvény támrendszerének létesítése és az ültetvény támrendszerének korszerűsítése intézkedések keretében, 5%-nál nagyobb mértékű hiány esetén a tőkehelyek 100%-ban, 25%-nál nagyobb mértékű tőkepótlás esetében érvényes telepítési engedéllyel történő bepótlásával, ami magában foglalja a felhasznált szaporítóanyag beszerzését, illetve az ültetést is,"
(3) Az R. 1. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
"h) VINGIS térkép: a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásából (VINGIS) előállított, pontos térbeli azonosítást biztosító, kiegészítő adatokkal ellátott térképi állomány,"
(4) Az R. 1. §-a a következő j)-o) pontokkal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
"j) összefüggő terület: a kérelemben megjelölt, a kérelmező használatában lévő, akár több helyrajzi számon jelzett ültetvény, amelyet más használatában lévő szőlőültetvény, más művelési ágba sorolt terület, vagy külön helyrajzi számmal ellátott út határol,
k) szakszerűen művelt ültetvény: olyan ültetvény, amelyben a művelésmódnak megfelelő metszést, a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkákat elvégezték,
l) ültetvény támrendszerének létesítése: az az intézkedés, amelynek során a kérelemben megjelölt ültetvényen - a felhasznált anyagokat is figyelembe véve - új támrendszer teljes körű kialakítását végzik el,
m) ültetvény támrendszerének korszerűsítése: az az intézkedés, amelynek során a korábban alkalmazott művelésmód megváltoztatásával egyidejűleg a kérelemben szereplő ültetvény - már meglévő támrendszerének egyes elemei meghagyása mellett - teljes körű felújítását végzik el, amely magában foglalja a támrendszer elemeinek (oszlop, karó, huzal) legalább 20%-os mértékben történő cseréjét,
n) átadó: szőlőültetvény engedélyezett kivágásával keletkezett újratelepítési jogát (mint mezőgazdasági vagyoni értékű jogot) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási törvény) 76. §-ában foglaltak alapján átruházó természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
o) átvevő: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akire az átadó az újratelepítési jogát átruházza."
2. § (1) Az R. 7. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(2) Az engedéllyel történt kivágást követően a hegybíró az újratelepítési jog keletkezéséről szóló határozatát közli a kivágást elvégző személlyel. Az újratelepítési jogot a jog keletkezésétől annak felhasználásáig, ennek hiányában a jog keletkezésétől számított nyolcadik borpiaci év végéig azon hegyközség hegybírója tartja nyilván az ültetvénykataszter részeként, amelynek illetékességi területén történő kivágással a jog keletkezett.
(3) Ha a kivágás tényét a VINGIS rendszer "kivágott ültetvény" fedvényében a telepítési engedély iránti kérelem benyújtásáig nem rögzítették, és a telepítés a kivágott ültetvény után keletkezett újratelepítési jog felhasználásával történik, a benyújtott kérelemhez a hegybíró csatolja a 7. § (2) bekezdése alapján hozott határozatot."
(2) Az R. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(5) Az újratelepítési joggal rendelkező természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az újratelepítési jogát Magyarországon bárhol, a használatában vagy tulajdonában lévő szőlőültetvény telepítésére alkalmas földrészleten felhasználhatja, vagy másra átruházhatja."
(3) Az R. 7. §-a a következő, (6) bekezdéssel egészül ki:
"(6) A (2) bekezdés szerinti határozatnak a külön jogszabályban meghatározottakon túl tartalmaznia kell az újratelepítési jog keletkezésével kapcsolatos adatokat is: a kivágott ültetvény azonosító adatait - település neve, terület helyrajzi száma - a kivágás időpontját, a kivágási engedély számát, kivágott ültetvény nagyságát."
3. § Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"9. § (1) Az újratelepítési jog átruházásáról szóló szerződés eredeti példányát - a megkötéstől számított tizenöt napon belül - az átvevőnek meg kell küldenie az MVH részére jóváhagyás céljából. A határidőn túl benyújtott kérelmet az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
(2) Az újratelepítési jog átruházásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek gyakorlásának, illetve teljesítésének módjára vonatkozóan, valamint az azokhoz kapcsolódó nyomtatványok rendszeresítése céljából az MVH közleményt ad ki.
(3) Az újratelepítési jog átruházásáról szóló szerződés csak abban az esetben hagyható jóvá, ha az átvevő eleget tett az Eljárási törvény 28. § (1) bekezdésében előírt regisztrációs kötelezettségének.
(4) Az újratelepítési jog átruházásáról szóló szerződést teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, aminek tartalmaznia kell az átadó és az átvevő nevét, címét, az újratelepítési jog nagyságát négyzetméterben kifejezve, valamint az átadó és az átvevő aláírását. Az újratelepítési jog átruházására irányuló szerződés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a hegybíró által, külön jogszabályban meghatározottak szerint az átadó kérelmére kiállított, - a szerződés megkötésének dátumától 30 napnál nem régebbi - a 7. § (6) bekezdésében meghatározott adattartalmú határozatát arról, hogy az átadó rendelkezik az átruházni kívánt újratelepítési joggal.
(5) Az újratelepítési jogot csak az MVH jóváhagyását követően lehet az átvevő részére átvezetni. Az átvevő a szerződést és annak jóváhagyásáról szóló határozatot a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles az újratelepítési jog bejegyzéséről határozatot hozó hegybírónak bemutatni, vagy a határozat másolatát benyújtani és kérni, hogy a változást az ültetvénykataszterben vezessék át. Az ültetvénykataszterben való átvezetés tényéről a hegybíró a külön jogszabályban meghatározottak szerint határozatot hoz az átvevő és az átadó részére, és a határozatot megküldi az MVH részére is.
(6) Ha az újratelepítési jogot más hegyközség területén használják fel, mint ahol azt nyilvántartják, a felhasználás területe szerint illetékes hegyközség hegybírója által vezetett ültetvénykataszterben az újratelepítési jogot a felhasználás tényleges megtörténtéig, vagy a felhasználás meghiúsulásáig ideiglenesen át kell vezetni.
(7) Az újratelepítési jog ideiglenes átvezetéséről szóló határozat abban az esetben hozható meg, ha az újratelepítési jogot nyilvántartó hegybíró által hozott, az újratelepítési jog ültetvénykataszterből, mint nyilvántartásból történő törléséről szóló, külön jogszabály szerinti határozatát bemutatták. Az ideiglenes átvezetés tényéről a hegybíró nyolc napon belül értesíti a törlésről határozatot hozó hegybírót.
(8) Amennyiben a felhasználás meghiúsul, a hegybíró az ideiglenesen nyilvántartott újratelepítési jogot törli az ültetvénykataszterből és a jog tulajdonosával közli az erre vonatkozó határozatát. A jog tulajdonosának a jogot eredetileg nyilvántartó hegybíró ültetvénykataszterébe vissza kell vezettetnie, amelyről a hegybíró a külön jogszabályban meghatározottak szerint határozatot hoz, és erről az átvezetést kérő jogtulajdonost értesíti.
(9) Az e § szerint meghozott határozatnak, a külön jogszabályban meghatározottakon túl tartalmaznia kell a 7. § (6) bekezdésében jelölt adatokat is."
4. § (1) Az R. 10. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:
[Szerkezetátalakításnak és -átállításnak (a továbbiakban: szerkezetátalakítás) az alábbi intézkedések minősülnek:]
"c) ültetvény támrendszerének létesítése;
d) ültetvény támrendszerének korszerűsítése."
(2) Az R. 10. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:
"(3) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések esetében a beruházással kapcsolatban felmerülő, a helyszíni ellenőrzés során igazoltan elvégzett műveletek költségei az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet értelmében konvergenciarégióba tartozó területeken 75%-ban, de legfeljebb az 1. számú mellékletben meghatározott összegekben támogathatóak.
(4) Azokat a településeket, amelyek az 1083/2006/EK rendelet értelmében nem tartoznak konvergenciarégióba, a beruházással kapcsolatban felmerülő, a helyszíni ellenőrzés során igazoltan elvégzett műveletek költségei 50%-ban, de legfeljebb az 1. számú mellékletben meghatározott összegekben támogathatóak. Ezen települések listáját a 2. számú melléklet tartalmazza."
5. § (1) Az R. 11. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(1) A szerkezetátalakítási és -átállítási támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételéhez Borvidéki tervet kell készíteni.
(2) A Borvidéki tervet, illetőleg annak módosításait a hegyközségi tanács készíti el, és azt minden év április 30-ig megküldi a HNT részére véleményezésre."
(2) Az R. 11. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(4) A Borvidéki terveket a miniszter hagyja jóvá és azokat a döntés meghozatalától számított harminc napon belül megküldi az MVH részére.
(5) Az MVH a borvidéki terveket a miniszter döntésének kézhezvételét követő hét napon belül közzéteszi."
6. § (1) Az R. 12. § (2) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A Borvidéki terv tartalmazza a borvidéki rendtartással és a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 104/2004. (VI. 3.) FVM rendelettel összhangban, valamint a piaci igények alapján a szerkezetátalakítás keretében támogatható szőlőfajták körét az alábbiak szerint:"
(2) Az R. 12. § (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Borvidéki terv tartalmazza a borvidéki rendtartással és a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 104/2004. (VI. 3.) FVM rendelettel összhangban, valamint a piaci igények alapján a szerkezetátalakítás keretében támogatható szőlőfajták körét az alábbiak szerint:]
"c) amennyiben a hegyközségi tanács támogathatónak ítéli meg az asztali bort adó fajták tájbor készítésére alkalmas fajtákkal történő leváltását és bizonyított a fajta iránti megnövekedett kereslet, akkor a hegyközségi tanács összeállítja a tájbor készítésére alkalmas és szerkezetátalakítás keretében felhasználható fajták listáját,"
7. § Az R. 13. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(2) A Borvidéki terv - az abban szereplő fajtákra vonatkozóan - tartalmazza azokat a termőhelyi kataszterbe sorolt területeket, ahol a tőkeállomány az adott borpiaci évre vonatkozó Borvidéki terv elkészítésének évét megelőző tizenöt évben 30%-nál nagyobb mértékű pusztulást szenvedett a téli fagykár miatt. E területekre támogatás nem adható, illetve a 15. § (2) bekezdése szerinti hegybírói igazolás nem adható ki.
(3) Fajtaváltás és ültetvény áttelepítése intézkedésekre 3300 tő/ha tőszámnál, ültetvény támrendszerének létesítése és ültetvény támrendszerének korszerűsítése intézkedésekre 2300 tő/ha tőszámnál kevesebb tőszámú ültetvényre támogatás nem igényelhető."
8. § Az R. 14. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(1) Ültetvény áttelepítése intézkedés keretében áttelepíteni az I. termőhelyi kataszteri osztályú területen belül korlátozás nélkül, egyéb esetben csak magasabb termőhelyi kataszteri pontértékű területre lehet.
(2) Ültetvény támrendszerének létesítése és ültetvény támrendszerének korszerűsítése intézkedések esetében a Borvidéki tervnek tartalmaznia kell azokat a művelésmódokat, amelyek a szerkezetátalakítás keretében kialakíthatók. A művelésmód és a támrendszer meghatározásának tekintettel kell lennie a minőségi bortermelés követelményére, a fajtahasználatra és a szüretelés módjára."
9. § Az R. 15. § (1)-(2) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(1) A támogatás igénybevételéhez a Borvidéki terv alapján Egyéni tervet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a termelő nevét, ügyfél-regisztrációs számát, a támogatásba bevonandó ültetvény helyét és nagyságát, a támogatás keretében megvalósítandó intézkedések típusát, a megvalósítás kezdetének és végének tervezett időpontját.
(2) Az Egyéni terven szerepeltetni kell a hegybíró arra vonatkozó igazolását, hogy az Egyéni terv megfelel a Borvidéki tervben foglaltaknak. Az MVH a kérelem elbírálása során köteles figyelembe venni a hegybíró igazolását."
 
(...)

Letöltés
A pdf formátumban letölthető dokumentumok olvasásához és kinyomtatásához az ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader programot ajánljuk. Get Adobe Reader

Adobe PDF icon A jogszabály teljes szövege
RTF icon A jogszabály 3. és 4. számú melléklete

További Hírek

Minden borbarát tudja, hogy ha február, akkor Furmint. A furmint szempontjából koncentrált időszakban országszerte, sőt immár határainkon túl is éttermek, borkereskedők, események hívják fel a figyelmet a szőlőfajta értékeire.
Minden borbarát tudja, hogy ha február, akkor Furmint. A furmint szempontjából koncentrált időszakban országszerte, sőt immár határainkon túl is éttermek, borkereskedők, események hívják fel a figyelmet a szőlőfajta értékeire.
2020-02-20

Minden borbarát tudja, hogy ha február, akkor Furmint. A furmint szempontjából koncentrált időszakban országszerte, sőt immár határainkon túl is éttermek, borkereskedők, események hívják fel a figyelmet a szőlőfajta értékeire.

Jó hír a bor iránt rajongóknak: idén is lesz VinCE Budapest!
Jó hír a bor iránt rajongóknak: idén is lesz VinCE Budapest!
2020-02-19

Ismét megnyitja kapuit április első hétvégéjén a VinCE Budapest Wine Show a Várkert Bazárban. Az ország egyik legjobban várt beltéri boros eseményén több száz bor, pezsgő és párlat kóstolására lesz lehetőség.

Irodalmi bor lett a REDy
Irodalmi bor lett a REDy
2020-02-18

Nemzetközi irodalmi díjátadó ceremóniát színezett a vörös házasítás: a REDy.

 

Nem csak bor készül a szőlőből
Nem csak bor készül a szőlőből
2020-02-17

Az Argiolas szardíniai birtokon 5000 tonna szőlőt szüretelnek évente. Mariano és Barbara büszkék arra, hogy csak őshonos fajtáik vannak, így hozzájárulnak a körkörös gazdasághoz.

Az amerikai büntetővám betehet a francia boroknak
Az amerikai büntetővám betehet a francia boroknak
2020-02-12

Rekordszintre emelkedett a francia borok és szeszesitalok exportja tavaly, de az idei kilátások egyelőre kedvezőtlenek - írja az MTI a francia bor- és szeszesital-exportőrök szövetségének (FEVS) közlése nyomán.

Debrecen város bora - Most először hat bor és egy pezsgő viselheti a címet
Debrecen város bora - Most először hat bor és egy pezsgő viselheti a címet
2020-01-30

A Debrecen város bora címet most először egy teljes borkínálatban, hét kategóriában ítélték oda, a díjazottak egy évig lesznek a város borai.

A klímaváltozás miatt eltűnhet a tokaji bor
A klímaváltozás miatt eltűnhet a tokaji bor
2020-01-30

A globális felmelegedés miatt átrendeződik a világ bortérképe a következő évtizedekben – tájékoztat az EuroNews egy amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) megjelent tanulmányra hivatkozva.

Több mint nyolcszáz bor az évindító kóstolón
Több mint nyolcszáz bor az évindító kóstolón
2020-01-29

Több mint 800 magyar és külföldi borral, Furmint teremmel, valamint mesterkurzusokkal és előadásokkal várja az érdeklődőket a Winelovers Grand borkóstoló szombaton a Corinthia Hotel Budapest termeiben.

360 ezer liter bor folyt egy folyóba Kalifornia államban
360 ezer liter bor folyt egy folyóba Kalifornia államban
2020-01-25

3600 hektoliter bort veszített el egy Kalifornia állambeli borgazdaság, miután az egyik bortartály ajtaja kinyílt szedán. A CNN híre szerint a bor egy patakba folyt Sonoma megyében.

Programok